معرفی

مشخصات فردی

امینه احمدی

نام - نام خانوادگی : امینه   احمدی

پست الکترونیکی : ahmadi_a30203@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی- برنامه ریزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم وتحقیقات

سوابق اجرایی

1-    مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مقطع کارشناسی

2-    مدیر گروه آموزشی برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد

3-    معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده تربیت معلم

4-    معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

5-    مدیر دفتر جذ ب هیات علمی ومدعوین

6- مدیر گروه دکتری  مدیریت آموزشی

7- رئیس شورای پژوهشی دانشکده روان شناسی

8-  عضو اصلی شورای راهبردی پژوهشی

9-    عضو ستاد مرکزی دفتر نهاد  مقام معظم رهبری

10- عضو شورای بسیج اساتید استان تهران

11-    رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

                               سوابق

محل

سال

 دبیر گروه برنامه ریزی علوم انسانی

 دانشگاه آزاد اسلامی

از سال 92 تا کنون

 رئیس کمیته علمی گروه علوم تربیتی سازمان

دانشگاه آزاد اسلامی

از سال 92 تا کنون

 رئیس گروه دکتری مدیریت

دانشکده روان شناسی

از سال92 تا کنون

 


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

Ø     آموزش مبتنی بر شایستگی (Competency based education)

Ø     آموزش مبتنی برخدمات (Service learning)

Ø     آموزش وظیفه مدار (Task based learning)

Ø     آموزش الگو مداری (Role modeling)

Ø     یادگیری عملکرد محور (Performance learning – Practice based learning)

Ø     یادگیری تجربی (Experimental learning)

Ø     یادگیری روشمند (System based learning)

Ø     آموزش انعکاسی (Reflecting)

Ø     آموزش مبتنی بر شواهد  (Evidence based education)

Ø     آموزش گروهی (Collaborative teaching)

Ø     آموزش مبتنی بر حل مسئله (Problem based learning)

Ø     آموزش مجازی (Virtual learning)

یادگیری الکترونیک (Electronic learningنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت آموزشی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384-10-01

امینه احمدی
امینه احمدی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^